HOME   | SITEMAP  | E-MAIL

Freek van Essen

Stallenhygiëne
 Dringende vragenStel uw vraag!

Waarmee kunnen we u helpen?

Stel hier uw vraag!


of bel direct:

0578 - 628300


of

055 - 3561645


Wat zoekt u?

 
internet
  binnen onze website:
Freek van Essen Ongediertebestrijding
Home > Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering/verhuur en/of verrichting van diensten ten behoeve van opdrachtgevers. Afwijkende voorwaarden en bedingen, alsmede eventuele algemene voorwaarden zijdes de opdrachtgever worden alleen geaccepteerd, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Indien één artikel of een gedeelte daarvan nietig of vernietigbaar wordt geacht, blijft het overige van kracht.

AANBIEDINGEN

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens en gelden voor een termijn van maximaal drie maanden, tenzij anders vermeld.
Indien de opdrachtgever van een aanbieding gebruik wenst te maken, is deze voor ons pas bindend, wanneer door ons een exemplaar van de aanbieding retour is ontvangen, dan wel deze door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel, bij gebreke daarvan, zodra door ons met de uitvoering van de overeenkomst wordt aangevangen.
Eventuele afwijkingen van een aanbieding binden ons pas als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de kosten van onderzoek i.v.m. het uitbrengen van offertes voor rekening van de opdrachtgever.
Wanneer de aanbieding bepalende prijs- en loonfacturen na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Ook overigens stelt elke nieuwe prijsnotering, zowel voor levering van producten als voor het verlenen van diensten, alle voorgaande buiten kracht.
Wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de zin van artikel 6.236 en 6.237 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel daarmee kan worden gelijkgesteld, komt ons de bevoegdheid als vermeld in artikel 32.5 pas toe na verloop van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
Een prijs die is vastgelegd in een overeenkomst met een duur van meer dan 12 maanden, kan telkens na 12 maanden worden verhoogd.
Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde BTW en exclusief emballage, die eventueel apart en tegen kostprijs wordt berekend.
Wij hebben steeds het recht af te wijken van de inhoud van de catalogi, folders, technische specificaties, prijscouranten e.d. totdat een en ander uitdrukkelijk in een overeenkomst is vastgelegd.
De in artikel 2.9 genoemde catalogi etc. blijven ten alle tijde ons eigendom en mogen niet worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld, behoudend onze uitdrukkelijke toestemming.

EXTRA KOSTEN, MEER- EN MINDERWERK

Kosten, ontstaan doordat opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of de voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden hem extra in rekening gebracht.
Meer en/of minderwerk zal bij opdracht dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.
Tot meerwerk behoren in het algemeen; alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de opdrachtgever worden verlangd.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, hebben wij het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid der uitvoering wordt weggenomen, indien zulks mogelijk is. De meerdere of mindere kosten, uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende, zullen worden verrekend. Bovendien zullen wij recht hebben op vergoeding van de reeds ontstane, doch onnut gebleken kosten, een en ander voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door ons geleden verlies of gederfde winst.
De in art. 4.4 genoemde regeling laat bevoegdheid van zowel de opdrachtgever als van ons om de overeenkomst te ontbinden, dan wel daarvan ontbinding te vorderen, onverlet.

LEVERING EN UITVOERING

Alle leveringen geschieden franco aan het opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.
Het transportrisico blijft echter steeds voor rekening van de opdrachtgever.
Indien een overeenkomst is aangegaan tot het verlenen van diensten, zullen onze personeelsleden onze producten en/of preparaten bij de opdrachtgever verspreiden en/of verspuiten op de wijze en met de frequentie als overeengekomen.
De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen, dat alle aanwijzingen door of namens ons gegeven en die verband houden met de overeengekomen werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.
De opdrachtgever dient er voorts zorg voor te dragen dat ons uitvoerend personeel de werkzaamheden na aankomst direct kan aanvangen. Daartoe moet o.a. vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. Wanneer door toedoen van de opdrachtgever wachttijd ontstaat hebben wij het recht de betreffende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.
De opdrachtgever is verplicht zo nodig alle benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat kwetsbare zaken, waaronder mensen, levende have etc. worden afgeschermd. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden verbonden stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan het personeel van opdrachtnemer de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht alsmede gedurende de tijd daarna die opdrachtnemer noodzakelijk acht, is ontzegd.

BETALINGEN

Betalingen dienen te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Wijn zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is verrekening op geen enkele wijze toegestaan. Eventuele creditnota’s dienen zoveel mogelijk verrekend te worden met de factuur waarop zij betrekking hebben.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of soortgelijke acte vereist is. In dat geval zijn wij gerechtigd een rente te berekenen gelijk aan het geldende wettelijke percentage, vermeerderd met twee procent, over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de dag, dat de betaling had moeten plaatsvinden.
Alle kosten vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, deze laatste ten bedrage van minimaal 15% van de achterstallige vordering, alsmede de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever. Hoewel steeds zal worden getracht opgegeven leveringstermijnen te handhaven, gelden deze bij benadering. Bij overschrijding van termijnen van (op)levering zullen wij nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor ontstane schade.
Na aflevering blijven alle goederen ons eigendom, tot het moment dat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

RECLAMES

Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of na het verrichten van de werkzaamheden en bij aangetekend schrijven.
Indien door ons geleverde goederen zijn verbruikt, vervalt het recht op reclame.
Zolang op een reclamering door ons nog niet is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.
Retourzendingen zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, worden door ons niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

GARANTIE

Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, tenzij anders wordt overeengekomen.
Voor zover niet anders overeengekomen wordt door ons op verrichte werkzaamheden geen garantie gegeven.
Garantie bestaat daarin, dat wij die gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, voor zover wordt aangetoond, dat zij tijdens de hierboven genoemde termijn aan het licht zijn getreden en geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.
Het nakomen van de garantieverplichingen door ons geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle garantieverplichtingen vervallen in ieder geval indien:
- er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.
- het geleverde niet goed is onderhouden.
- het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt.
Alles te onzer beoordeling.

OVERMACHT

Bij overmacht hebben wij het recht om hetzij de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd is te annuleren zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding.
Onder de overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade aan zaken en/of personen die ontstaat door of in verband met het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst. Met een maximum van € 2.500.000,- (twee miljoen vijfhonderd duizend euro). Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ANNULERING EN OPZEGGEN

Bij annulering van een overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of verhuur van goederen kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 3 maanden, doch slechts tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Slechts met onze uitdrukkelijke toestemming kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ons overdoen aan een derde.

ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling of soortgelijke akte zal zijn vereist.
In gevallen als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zijn wij gerechtigd de tussen ons en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van opdrachtgever betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming, daaronder begrepen de door ons gederfde winst.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle uit door ons afgesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter te Utrecht.


Kenocox

De ontbrekende schakel voor het bestrijden van coccidiose!

Stal

Kenocos van CID Lines is zeer effectief tegen de meest resistente vorm van gesporuleerde oöcysten.

 

Unieke formule zonder fenol, gepatenteerd.